Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met EtB Advies en Coaching en/of Normaal Vitaal, hierna te noemen EtB Advies en Coaching aangaat;

Opdrachtnemer: EtB Advies en Coaching zoals vermeld in de desbetreffende overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht, gevestigd te De Bilt;

Opdracht: het ten behoeve van de opdrachtgever leveren van diensten en het doen van werkzaamheden.

Artikel 2. Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, offertes, overeenkomsten alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen EtB Advies en Coaching en opdrachtgevers. Per opdracht kunnen aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door EtB Advies en Coaching schriftelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met EtB Advies en Coaching, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Artikel 3. Grondslag offertes en opdrachtaanvaarding

In de offertes van EtB Advies en Coaching wordt uitgegaan van de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie onjuist of onvolledig zijn behoudt EtB Advies en Coaching het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen.

EtB advies en coaching kan niet aan haar offertes of de overeenkomst gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat. Een schriftelijke opdrachtbevestiging of het voor akkoord tekenen van de offerte door de opdrachtgever verbindt EtB Advies en Coaching tot het uitvoeren van een opdracht. Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk door de opdrachtgever en EtB Advies en Coaching zijn overeengekomen. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

EtB Advies en Coaching zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

EtB Advies en Coaching kan evenwel niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 5. Afspraken en annulering

Opdrachtgever of deelnemer dient tijdig aanwezig te zijn op afspraken en zal zich gedurende de afspraak, respectievelijk coaching volledig inzetten en ieder medewerking verlenen. Indien om welke reden dan ook, de opdrachtgever of deelnemer niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn, dan dient deze dit vroegtijdig doch in ieder geval 24 uur van te voren te melden bij EtB Advies en Coaching. Bij niet tijdige annulering of niet verschijnen op de afspraak behoudt EtB Advies en Coaching zich het recht toe de tijd voor de gemiste afspraak in rekening te brengen, evenals eventueel de kosten voor de gereserveerde (externe) locatie.

Indien EtB Advies en Coaching een afspraak of coaching- of trainingsdag annuleert wegens ziekte of een andere overmacht situatie dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bij overmacht kan EtB Advies en Coaching niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6. Medewerking opdrachtgever

Opdrachtgever zal EtB Advies en Coaching steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verstrekken en alle medewerking verlenen.

Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van EtB Advies en Coaching stelt of zijn medewerking niet verleent, heeft EtB Advies en Coaching het recht tot opschorting van de overeenkomst over te gaan en het recht de daardoor ontstane schade en kosten in rekening te brengen.

Afzeggingen of niet verschijnen of niet meewerken van werknemers of cliënten van opdrachtgever komen voor risico van opdrachtgever en geven geen recht op korting of niet betaling van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 7. Ter beschikkingstelling van medewerkers

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EtB Advies en Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

Wanneer het gaat om vervanging van de ene medewerker door een andere, garandeert EtB Advies en Coaching dat de vervangende medewerker van vergelijkbare kwaliteit is. De voor EtB Advies en Coaching uit de voorwaarden voortvloeiende verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op zowel eigen medewerkers als op de door EtB Advies en Coaching van derden betrokken medewerkers.

Artikel 8. Tarieven en kosten van de opdracht

De geldende tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn vermeld op de door EtB Advies en Coaching aan de opdrachtgever verstrekte offerte. Tenzij anders vermeld zijn deze tarieven en kosten in euro's en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat aangegeven zijn de tarieven inclusief reis- en verblijfskosten, huur van ruimtes en administratiekosten.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

De betaling van de geleverde diensten dient uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand, zullen de verschuldigde kosten per 3 maanden in rekening worden gebracht.

Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie schort de betalingsverplichting niet op en dient binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever aan EtB Advies en Coaching schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Als blijkt dat het gefactureerde bedrag niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen op de bankrekening van EtB Advies en Coaching is bijgeschreven, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vordering van EtB Advies en Coaching terstond opeisbaar.

Over het openstaande bedrag is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot en met de dag van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Indien voor de betaling van de declaratie door de opdrachtgever (buiten)- gerechtelijke incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn alle door EtB Advies en Coaching gemaakte daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt EtB Advies en Coaching zich tevens het recht voor de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen ter zake van de overeenkomst op te schorten of de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, één en ander onverminderd de overige rechten van EtB Advies en Coaching.

Artikel 10. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien beide partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal EtB Advies en Coaching dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.

Artikel 11. Ontbinding en annulering van een opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de gemaakte afspraken. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Bij een ontbinding door opdrachtgever heeft EtB Advies en Coaching recht op een redelijke compensatie. Deze redelijke compensatie wordt vastgesteld op de kosten verbonden aan de door EtB Advies en Coaching in het kader van de overeenkomst reeds aangegane verplichtingen. EtB Advies en Coaching houdt in geval van een ontbinding aanspraak op betaling door de opdrachtgever van de declaraties voor de tot op het moment van de ontbinding verrichte werkzaamheden.

EtB Advies en Coaching mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken wanneer dit ten gevolge van feiten en omstandigheden is die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, zoals overmacht situaties. EtB Advies en Coaching kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode van opschorting langer dan twee maanden duurt, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12. Intellectueel eigendomsrecht

Alle door EtB Advies en Coaching geleverde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EtB Advies en Coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EtB Advies en Coaching is een opdrachtgever niet gerechtigd tot gebruikmaking van kennis, werkwijzen, aanpak en materialen. Evenmin mag één en ander worden doorverkocht of op andere wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, voor welk doel dan ook.

EtB Advies en Coaching behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

EtB Advies en Coaching is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, tenzij EtB Advies en Coaching op grond van de wet verplicht is informatie aan derden te verschaffen.

EtB Advies en Coaching zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Indien EtB Advies en Coaching aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

De aansprakelijkheid van EtB Advies en Coaching ten opzichte van de opdrachtgever, is verder beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomene uit te voeren.

De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, veroorzaakt door tekortkomingen wordt overigens begrensd tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans het gedeelte van de opdracht waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft, althans tot maximaal € 5.000,00. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een half jaar, geldt een verdere begrenzing tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden, met een maximum van €5.000,00.

EtB Advies en Coaching is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EtB Advies en Coaching aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan EtB Advies en Coaching toegerekend kunnen worden.
  • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EtB Advies en Coaching of zijn ondergeschikten.

Opdrachtgever is gehouden EtB Advies en Coaching schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden - inclusief aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever - die voortvloeien of direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van EtB Advies en Coaching ten behoeve van opdrachtgever. De opdrachtgever kan de schade tot 1 jaar na het afronden van de opdracht melden.

EtB Advies en Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een opdracht aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Het behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Geschillen

Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.

In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.